Legal / Security

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel aan deze informatie de uiterste zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend en wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. I-Real, noch naar werknemers of vertegenwoordigers, zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. Ook aansprakelijkheid voor winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade is uitgesloten. Verder behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site. 

Privacy

Alle door de bezoeker(s) van de website aan I-Real verstrekte informatie zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, worden gegevens niet door I-Real aan derden bekend gemaakt, behalve wanneer dit bij wet is vereist of door justitiële autoriteiten worden velangd.